ajax error

This action generated an error, probably on our side, you can reload this page and retry

Error reason : unknown

Yves Rocher
0

Klantenrecensies

1. Hoe worden de recensies gecontroleerd?
Om een recensie te kunnen plaatsen moeten gebruikers van de Rubriek Klantenrecensies en -Commentaar een account aanmaken op onze website www.yves-rocher.nl en zich aanmelden.

Recensies worden gemodereerd voor ze worden gepubliceerd. Onze moderatoren controleren of de ingediende recensies voldoen aan de gebruiksvoorwaarden van de onlinerecensiesdienst.

Onze moderatoren zullen elke recensie waarvan de inhoud in strijd is met de goede zeden, de openbare orde, de rechten van anderen of de van toepassing zijnde wetten en reglementen, verwerpen.

Om te worden gepubliceerd mag een recensie evenmin het volgende bevatten:
- kritische opmerkingen over andere op de site gepubliceerde recensies of over de auteurs ervan;
- opmerkingen van medische aard over producten;
- opmerkingen over een ander product dat geen verband houdt met het gerecenseerde product of over problemen bij bestellingen die specifiek bestemd zijn voor onze klantenservice;
- opmerkingen over de onschadelijkheid van een product;
- willekeurige tekens of reeksen woorden zonder betekenis.

Wanneer de publicatie van een recensie geweigerd wordt zal de gebruiker via een automatische e-mail op de hoogte worden gebracht van de reden van deze weigering. In bepaalde gevallen zal de gebruiker de mogelijkheid krijgen om de inhoud van de recensie te wijzigen en opnieuw op de site te plaatsen.
2. Hoe snel worden de recensies gepubliceerd? Hoe lang worden de recensies bewaard?
Recensies worden over het algemeen binnen twee tot vier werkdagen na indiening door de gebruiker gepubliceerd.

De inhoud van de gepubliceerde recensies wordt bewaard zolang Yves Rocher de onlinerecensiedienst op zijn site aanbiedt.
3. Is het mogelijk om een recensie te wijzigen?
Zodra een recensie is ingediend, gevalideerd door onze moderatoren en gepubliceerd op de site, kan een gebruiker de inhoud van zijn of haar recensie niet meer laten wijzigen of verwijderen.
4. Is er een vergoeding voor de recensies?
Yves Rocher kan de consument een vergoeding aanbieden (prijs, tegoedbon, enz.) voor zijn of haar mening over een product, vooral in het kader van een producttest.
Wij heten u welkom bij de Rubriek Klantenrecensies en -Commentaar die door Yves Rocher (hierna "Yves Rocher") op zijn website www.yves-rocher.nl (hierna "de Site") wordt aangeboden. Het gebruik van de Rubriek Klantenrecensies en -Commentaar van Yves Rocher (hierna "de Rubriek") impliceert de aanvaarding van onderstaande gebruiksvoorwaarden.

Yves Rocher nodigt elke internetgebruiker die van deze rubriek gebruik wenst te maken uit om kennis te nemen van de gebruiksvoorwaarden van de rubriek.

Met het oog op eventuele wijzigingen van de Site en de Rubriek behoudt Yves Rocher zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen of te wijzigen. De nieuwe gebruiksvoorwaarden van de Rubriek zullen, in voorkomend geval, ter kennis van elke gebruiker worden gebracht via een online wijziging en zullen enkel van toepassing zijn op recensies en opmerkingen die na de wijziging zijn ingediend.

Doel van de Rubriek Klantenrecensies en -Commentaar van Yves Rocher

1. De Rubriek is toegankelijk via het adres www.yves-rocher.nl. Het is een platform dat internetgebruikers de mogelijkheid biedt om recensies, adviezen, tips, suggesties, informatie en aanbevelingen achter te laten over de door Yves Rocher op de markt gebrachte producten die zij hebben gebruikt en om de producten een recensie te geven die kan variëren van een tot vijf sterren.

2. De door de gebruikers van de Rubriek gepubliceerde recensies zijn getuigenissen van individuele ervaringen en geven persoonlijke meningen weer. Yves Rocher biedt de gebruikers van de Rubriek een ruimte om hun recensies op te slaan met het oog op de online publicatie ervan. De in de adviezen van de gebruikers van deze Rubriek gepubliceerde informatie, teksten en inhoud vallen onder de verantwoordelijkheid van hun inzenders. Bijgevolg kan Yves Rocher niet verantwoordelijk worden gesteld voor hun inhoud.

3. Yves Rocher kan de consument een vergoeding aanbieden (prijs, tegoedbon, enz.) voor zijn/haar mening over een product, vooral in het kader van een producttest. Deze tegenprestatie zal aan de consument worden aangeboden ongeacht de inhoud van de recensie.

Formule en inhoud van de Klantenrecensies en -Commentaren

1. Een recensie moet ten minste 50 tekens en ten hoogste 1500 tekens tellen. De gebruiker van de Rubriek verbindt zich ertoe een recensie te schrijven over een product dat hij/zij daadwerkelijk heeft gebruikt. Om het lezen en begrijpen van elke recensie te vergemakkelijken wordt elke gebruiker van de Rubriek verzocht taalfouten te corrigeren en alles wat met sms-achtig taalgebruik te maken heeft, te vermijden.

2. De Rubriek mag niet worden gebruikt voor de verspreiding van inhoud die in strijd is met de openbare zeden, de openbare orde, de rechten van anderen of de van toepassing zijnde wetten en voorschriften, zoals:
- lasterlijk, beledigend, obsceen, racistisch of aanstootgevend commentaar of dito recensie, of elke vermelding van illegale activiteiten in welke vorm dan ook;
- misbruik van de vrijheid van meningsuiting, zoals commentaar dat bestaat uit systematische of niet-objectieve kritiek, evenals commentaar van denigrerende of kwaadaardige aard;
- content van gewelddadige of pornografische aard, of die afbreuk kan doen aan het respect voor de menselijke persoon of zijn waardigheid, de gelijkheid van vrouwen en mannen of de bescherming van kinderen en adolescenten;
- verklaringen of recensies die aanzetten tot het plegen van misdrijven en delicten, geweld, discriminatie of rassenhaat;
- het onrechtmatig gebruik van een naam, e-mail of bedrijfsnaam;
- de aanwezigheid van persoonlijke informatie, zoals naam en voornaam, een telefoonnummer, een nauwkeurig fysiek adres of een e-mailadres;
- de gehele of gedeeltelijke reproductie van content die beschermd wordt door een intellectueel eigendomsrecht en waarvoor de gebruikers geen rechten hebben, evenals recensies die een inbreuk vormen op een gedeponeerd handelsmerk.

3. De gebruiker zal de Rubriek niet gebruiken voor propaganda, prospectie, aanzet tot prostitutie of bekering, voor professionele, commerciële of politieke doeleinden (zoals advertenties, spam of verwijzingen naar producten van andere merken, commerciële aanbiedingen of internetsites, enz.).

4. In de Klantenrecensies en -Commentaren van Yves Rocher mag het volgende niet aanwezig zijn:
- kritisch commentaar op andere recensies gepubliceerd op de Site of op hun auteurs;
- medisch commentaar op producten;
- opmerkingen over een ander product dat geen verband houdt met het vermelde product of over problemen die zich tijdens de bestelling hebben voorgedaan (leveringsproblemen, enz.) en die door onze Klantendienst moeten worden behandeld;
- willekeurige tekens of woordenreeksen zonder betekenis;
- opmerkingen over de veiligheid van een product (eventuele intoleranties, enz.).

Yves Rocher vraagt alle gebruikers die hun mening willen geven of informatie willen inwinnen over de veiligheid van de producten of over problemen bij bestellingen, om contact op te nemen met onze klantenservice op het nummer 035/609 11 22 (lokale gesprekskosten) van maandag tot vrijdag van 8 tot 21uur en op zaterdag van 8 tot 17uur, of via de rubriek "contact opnemen" op de Site.

5. De opmerkingen en commentaren van Yves Rocher-klanten mogen geen e-mailadressen, URL's, telefoonnummers, postadressen of andere informatie (naam, voornaam, enz.) bevatten aan de hand waarvan de gebruiker kan worden geïdentificeerd.
Wanneer u een reactie wilt plaatsen, wordt u gevraagd een account op de Site aan te maken, in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden van de Site, en vervolgens een "nickname" te kiezen; desgewenst kunt u uw leeftijd, huidtype (gezicht of lichaam), huidskleur, haartype, figuurtype of oogkleur aangeven. Deze informatie zal voor alle bezoekers van de Site op uw profielpagina zichtbaar zijn om uitwisselingen te vergemakkelijken. Uw wachtwoord en e-mailadres zullen echter niet zichtbaar worden gemaakt op uw profiel.
U bent als enige verantwoordelijk voor de geheimhouding van uw wachtwoord en elk gebruik van uw account. U stemt ermee in om op geen enkel moment account, gebruikersnaam of wachtwoord van een andere gebruiker van de Rubriek te gebruiken.

6. De inhoud van de Klantenrecensies en -Commentaar Yves Rocher mag niet in strijd zijn met deze Gebruiksvoorwaarden en de Gebruiksvoorwaarden van de Site, en mag geen schade toebrengen aan het merkimago van Yves Rocher of aan zijn commercieel beleid.

7. Gebruikers zullen ook afzien van het hinderen of verstoren van de werking van de Rubriek. De gebruiker mag geen documenten, software of andere informatie in de door Yves Rocher ter beschikking gestelde opslagruimte opnemen die schade kunnen toebrengen aan de computers van andere gebruikers of die ongeoorloofde toegang tot andere websites mogelijk kunnen maken.

Publicatie van Recensies en Commentaar

1. Wanneer u een commentaar wilt plaatsen, wordt u gevraagd een account op de Site aan te maken, in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden van de Site, en vervolgens een "nickname" te kiezen; desgewenst kunt u uw huidtype (gezicht of lichaam), huidskleur, haartype, figuurtype of oogkleur aangeven. Deze informatie zal voor alle bezoekers van de Site op uw profielpagina zichtbaar zijn om uitwisselingen te vergemakkelijken. Uw wachtwoord en e-mailadres zullen echter niet zichtbaar worden gemaakt op uw profiel. U bent als enige verantwoordelijk voor de geheimhouding van uw wachtwoord en elk gebruik van uw account. U stemt ermee in om op geen enkel moment account, gebruikersnaam of wachtwoord van een andere gebruiker van de Rubriek te gebruiken.

2. Alle recensies en bijbehorende nicknames worden gelezen door moderators. Dit gebeurt a priori. Yves Rocher behoudt zich bijgevolg het recht voor om een gebruikersrecensie niet te publiceren, vooral wanneer deze recensie in strijd is met deze gebruiksvoorwaarden. Elke weigering tot publicatie zal na de moderatie aan de gebruiker worden meegedeeld via een automatische e-mail waarin de niet-naleving van deze gebruiksvoorwaarden wordt aangegeven. In bepaalde gevallen biedt Yves Rocher de gebruiker van wie de recensie werd geweigerd de mogelijkheid om deze te wijzigen en opnieuw te posten via de e-mail die na moderatie werd verstuurd. Wanneer de recensie verstuurd, gevalideerd en online geplaatst werd op de Site, kan de gebruiker de inhoud van zijn/haar recensie niet meer wijzigen of schrappen.

3. De geschreven recensies en commentaren worden in het algemeen binnen twee tot vier werkdagen na het versturen ervan gepubliceerd, met inachtneming van de onderhavige gebruiksvoorwaarden. De inhoud van de Klantenrecensies en -Commentaren wordt bewaard zolang Yves Rocher de Rubriek op zijn Site aanbiedt.
Alle op de Rubriek gepubliceerde content mag naar goeddunken van Yves Rocher in zijn geheel worden gebruikt. Indien op de Site of op een ander medium dan dat waarop de recensie is geplaatst slechts een uittreksel van een recensie wordt weergegeven, gaat dit uittreksel vergezeld van een link naar de volledige recensie (site) of van een vermelding van de bron (vooral papieren medium) waarmee de gebruikers de volledige recensie kunnen raadplegen.

4. Minderjarigen die via deze Rubriek een recensie van een Yves Rocher-product willen achterlaten, moeten vooraf toestemming krijgen van een ouder of wettelijke vertegenwoordiger. Yves Rocher kan elke minderjarige gebruiker vragen het bewijs van deze toestemming te leveren en, indien nodig, de publicatie van de betrokken recensie weigeren.

5. Een bezoeker van de Site en/of gebruiker van de Rubriek kan, indien hij of zij dit nodig acht, melding maken van een recensie die hij of zij in strijd acht met deze gebruiksvoorwaarden. In geval van niet-naleving van de gebruiksvoorwaarden van de Rubriek behoudt Yves Rocher zich het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot de Rubriek geheel of gedeeltelijk te beperken, op te schorten of te annuleren. Yves Rocher behoudt zich het recht voor contact op te nemen met de consument die de recensie heeft ingediend.

Intellectuele eigendom

De teksten, grafische elementen, software, muziek, geluiden, foto's, beelden, video's, databanken en elk ander werk aanwezig op de Rubriek zijn beschermd door het intellectuele eigendomsrecht. De gebruiker verbindt zich ertoe deze elementen niet te reproduceren zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Yves Rocher en geen gegevens te extraheren uit de databanken die op de Rubriek worden gebruikt.
Door hun recensie op de Rubriek te plaatsen stemmen de gebruikers er uitdrukkelijk en kosteloos mee in dat Yves Rocher hun pseudoniem, recensie en commentaar over de betrokken producten van Yves Rocher geheel of gedeeltelijk verspreidt, reproduceert en weergeeft met alle middelen van weergave en op alle media wereldwijd, en dit voor de gehele duur van de wettelijke beschermingstermijn van de intellectuele eigendomsrechten en de eventuele verlengingen ervan. De gebruikte media kunnen grafische en papieren media zijn, audiovisuele, computer- en digitale communicatiemedia zoals cd-rom, dvd, Internet en alle bekende of toekomstige media.

Deze toestemming omvat de mogelijkheid voor Yves Rocher om de vermeldingen geheel of gedeeltelijk vrij en kosteloos te gebruiken, ze te reproduceren, te wijzigen, geheel of gedeeltelijk te verwijderen, aan te passen, te publiceren, te vertalen, afgeleide werken te creëren, te verkopen en te verspreiden, vooral voor commerciële, promotie- en reclamedoeleinden.
Door content te publiceren neemt de gebruiker van de Rubriek zijn verantwoordelijkheid als auteur op zich. Indien de gebruiker een content waarvan hij niet de eigenaar of auteur is geheel of gedeeltelijk via publicatie op de Rubriek wenst te citeren, ernaar te verwijzen, weer te geven of te reproduceren, en dit enkel ter informatie, verspreiding of promotie van deze inhoud ten voordele van de rechtmatige eigenaar, verbindt deze gebruiker zich ertoe systematisch de bron en de credits te vermelden.

Persoonsgegevens

Om de Rubriek te kunnen gebruiken is de gebruiker verplicht ons bepaalde persoonsgegevens te verstrekken. In overeenstemming met de van toepassing zijnde regelgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens beschikt u over verschillende rechten, waaronder het recht van toegang tot, correctie van en verzet tegen de verwerking van uw gegevens. Om uw rechten uit te oefenen volstaat het te schrijven naar onze klantendienst op het volgende postadres: Yves Rocher Belgique NV - Klantenservice - Rue du Follet 50, 7540 Kain, of per e-mail naar: contact@yves-rocher.nl, met vermelding van uw naam, voornaam, e-mailadres en een bewijs van uw identiteit. Klik hier voor meer informatie over ons beleid over de bescherming van persoonsgegevens en uw volledige rechten.

Geplaatst op 11/01/2022
Product toegevoegd aan jouw wishlistMijn wishlist bekijken